با امتیاز بازآموزی

گروه هدف: کلیه مقاطع رشته مامایی

ثبت نام از طریق پروفایل سامانه آموزش مداوم پزشکی کشور به آدرس ‎ https://www.ircme.ir
شناسه : ۲۰۵۷۶۵