بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی مامایی ایران دعوت به عمل می آید تا در جلسه ‏مجمع عمومی فوق العاده(نوبت اول) انجمن که در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ از ساعت ۱۵ الی ‌‏۱۶ در محل انجمن علمی مامایی ایران به آدرس تهران خیابان آزادی خیابان دکتر قریب خیابان ‏فرصت شیرازی پلاک ۱۰۸ تشکیل می گردد، حضور یابند. ‏