نام و نام خانوادگی
رییس انجمن علمی مامایی ایران PHD *ناهید خداکرمی
عضو هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی البرز کارشناس مامایی نسرین چارلنگ
شورای شهر کارشناس مامایی زینب شریفی
پایان نامه کدهای اخلاق حرفه ای مامایی ارشد مامایی لیلا نصیریانی
هیئت علمی داشگاه آزاد قم ارشد مامایی قانونی زهرا بزازبیسی
اصفهان ارشد مامایی قانونی نسیم یوسف نیا
بلوک زایمان ارشد بهداشت باروری فاطمه خلیلی
اراک کارشناس مامایی /ارشد حقوق مژگان فرومدی
پایان نامه دکترادکترا مسائل قانونی حرفه مامایی ،هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران Phd  بهداشت باروری اکرم پیمان
مشهد ارشد قانونی فاطمه میررافعی