اسامی هیئت مدیره شعبه استان هرمزگان:

دکتر اسیه پرمهر یابنده
دکتر فاطمه دبیری
ازیتا کامجو
مریم ثاقب رای
پرستو فرسا
مریم گلنام
شیدا بهخوانی
مهین رزاق پور:بازرس