اعضای هیئت مدیره شعبه قم :

خانم عفت شریعت زاده ریاست انجمن

خانم کوثر هاشم پور

خانم نیره سادات صموتی

خانم زهرا معصومیان

خانم فرانک رزاقی

خانم زهرا بزاز بنیسی

خانم معصومه جعفربیگلو

خانم طوبی کمالیان