اعضای ‏ هیئت مدیره انجمن علمی مامایی شعبه استان قم :

رئیس هیات مدیره  :‏ ‏خانم زهرا بزاز 

خزانه دار :‏ خانم شریعت

خانم فرانک رزاقی

خانم ‏ خانم هاشمی

 خانم ‏ کمالیان 

خانم ‏ معصومیان ‏

‏ بازرس : ‏ ‏خانم  صموتی