اعضای هیئت مدیره انجمن علمی مامایی شعبه‏ استان خراسان شمالی :

رئیس هیات مدیره  :‏ دکتر زهره عباسی

نایب رئیس :‏ خانم اشرف فیضی

‏ دبیر :‏ خانم فرزانه انصاری پور

خزانه دار : خانم سهیلا میلانلویی

خانم  دکتر مریم باقری  

خانم میترا پورنیا 

‏بازرس :  ‏خانم طاهره رام