اعضای ‏ هیئت مدیره انجمن علمی مامایی شعبه استان اصفهان :

رئیس هیات مدیره  :‏ ‏خانم دکتر محبوبه والیانی 

‏ دبیر :‏ خانم ناهید ابراهیمی اصل

خزانه دار :‏ خانم خاطره شهابی

خانم فرزانه ملک نائینی

خانم دکتر مهسا سادات موسوی

بازرس : خانم پروین میردامادی