نام و نام خانوادگی
*مرجان اخوان امجدی Phd بهداشت باروری هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران
فاطمه عبدی Phd بهداشت باروری مطب خصوصی
خوشه خالقی Phd بهداشت باروری هیئت علم دانشگاه نیشابور
نسرین چارلنگ کارشناس مامایی مطب خصوصی ، زایمان فیزیولوژیک زایمان در آب
فرشته گلستانه کارشناس مامایی مرکز مشاوره ،یوگای بارداری،ماساژ نوزاد ،هیپنوتیزم
اعظم اصغری خاتونی کارشناس مامایی EDC بیمارستان در تبریز
نسرین مهران مهر کارشناس سلولی مولکولی مسئول EDO و ارشد نظارت دارویی
خدیجه خراقانی دانشجوی ارشد مامایی آموزش آنلاین بارداری و زایمان
فهیمه علی آبادی کارشناس مامایی کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی
معصومه پورمحسن Phd بهداشت باروری هیئت علمی دانشگاه آزاد رشت