نام و نام خانوادگی شماره نظام پزشکی تاریخ ورودی
زهرا کریمی خوشحال۵۱۶۰۹-م۷ شهریور ۱۳۹۷
شبنم۶۰۸۸۱۱ شهریور ۱۳۹۷
لیلا رستمی زاهد۵۳۳۳۱۱۱ شهریور ۱۳۹۷
آسیه ابراهیمی۴۹۳۵۰۱۲ شهریور ۱۳۹۷
ثمین اسمعیلی عیان۱۲ شهریور ۱۳۹۷
سمیرا خلخالی۲۵۲۵۱۱۲ شهریور ۱۳۹۷
معصومه هاشمی مفرد۲۲۲۰۲۱۴ شهریور ۱۳۹۷
شیواقادربستی۱۴ شهریور ۱۳۹۷
بدری ذاکری زاده۱۰۴۵۲۱۴ شهریور ۱۳۹۷
زینب صحبتی۵۳۵۲۹۱۴ شهریور ۱۳۹۷
شیرین خیرالله نیا۳۵۶۵۹۱۵ شهریور ۱۳۹۷
نرگس نعمتی۳۷۷۴۲۱۶ شهریور ۱۳۹۷
پریا بیگ زاده۳۳۷۷۰۱۷ شهریور ۱۳۹۷
هما قادری۲۹۵۸۷۱۷ شهریور ۱۳۹۷
شیوا حسینی برزنجی۴۷۷۵۱۱۷ شهریور ۱۳۹۷
چنور امینی۱۳۷۵۱۱۷ شهریور ۱۳۹۷
صبا غلام پور۴۰۷۷۹۱۷ شهریور ۱۳۹۷
شهلا عبدالله امان۴۳۰۴۱۱۷ شهریور ۱۳۹۷
فروغ کاکه سوری۳۸۸۲۶۱۷ شهریور ۱۳۹۷
بفرین پشمین۴۸۲۶۲۱۷ شهریور ۱۳۹۷
سونیا ابراهیمی یوکانی۴۲۸۵۳۱۷ شهریور ۱۳۹۷
فرزانه صادق زاده۴۴۱۰۵۱۷ شهریور ۱۳۹۷
شبنم زارعی ایچی۲۹۴۳۴۱۷ شهریور ۱۳۹۷
شهین امین پور۴۹۴۲۵۱۷ شهریور ۱۳۹۷
روژین کاسبی امامی۴۷۷۴۸۱۷ شهریور ۱۳۹۷
 نام و نام خانوادگی شماره نظام پزشکی تاریخ ورودی