لیست مقالات پذیرفته شده ( پوستر )

                جستجو جستجو: نویسنده عنوان الهه سمامی / شیوع افسردگی و اضطراب در زنان باردار ایرانی در پاندمی کووید الهه منصوری قزلحصاری / گزارش یک مورد جفت منفذدار الهه منصوری قزلحصاری / ارزیابی نقادانه کارآزمایی¬های بالینی منتشر شده در زمینه طب فشاری و درد زایمان -پروین عابدی/ بایدها…

لیست مقالات پذیرفته شده ( سخنرانی )

                جستجو جستجو: نویسنده عنوان -اعظم باقری/ بررسی دانش و نگرش زنان از مولفه های فرزندآوری و باروری درزنان مراجعه کننده به مراکزجامع سلامت کاشان درسال 1400 اعظم باقری/ بررسی عملکرد جنسی زنان بعد از اعمال باریاتریک و برخی عوامل مرتبط با آن اعظم باقری/ بررسی عملکرد و…