پیامد های نوزادی زایمان سزارین

دکتر مهتا-فاطمه بصیر- فوق تخصص نوزادان-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مهارت در انجام سزارین و انجام به موقع آن در موارد فوریت قطعا نقشی مهم در کاهش مرگ و افزایش امکان  بقا و سلامت نوزادان دارد. زایمان سزارین که می تواند “نجات دهنده” مادر و جنین باشد در سه دهه اخیر در کشور های توسعه…