نام و نام خانوادگی
هیئت علمی PHD  بهداشت باروری *فاطمه عبدی
هیئت علمی نیشابور PHD  بهداشت باروری خوشه خالقی
مسلط به زبان انگلیسی، مطب خصوصی کارشناس مامایی فوژان فراهی
هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران کارشناس ارشد مامایی رویا غلامی
هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران کارشناس ارشد مامایی فاطمه زارعی
معاون پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی آزاد تهران کارشناس ارشد مامایی\phdآموزش عالی مهراندخت تکاوند
هیئت علمی در دانشگاه بلژیک کارشناس ارشد مامایی/ phdعلوم مولکولی رقیه اصغری
متخصص تفسیر توموگرافی شیان مالزی Phd سلامت جامعه /کارشناس مامایی ساره دشتی
هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران   بهداشت باروری PHD اکرم پیمان
هیئت علمی دانشگاه آزاد اهواز مامور در تهران کارشناس مامایی مژگان حفیظی
هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران بهداشت باروری PHD مرجان اخوان امجدی