*سکینه بهبودی ارشد مشاوره مامایی مرکز مشاوره
سهیلا شهاب نیا ارشد مشاوره مامایی آموزش زایمان فیزیولوژیک و ورزش باداری
فاطمه صمدی کارشناس مامایی/ارشد مشاوره و توانبخشی  
مریم آراسته ارشد مشاوره مامایی  
نسیم صادقی جولا دانشجوی ارشد مشاوره مامایی مرکز بهداشتی درمانی اهواز
مهشید رعیت کارشناس مامایی مشاوره کلینیک نازایی
کشور صمدی دانشجوی phd   بهداشت باروری ساری
مریم اباذریانی طهرانی کارشناس مامایی/ ارشد روانشناسی مرکز مشاوره
سیده زهره بنوفاطمه کارشناس مامایی مرکز مشاوره
فاطمه ادبیه ارشد مشاوره هرمزگان