نام و نام خانوادگی
هیئت علمی دانشگاه آزاد رشت PHD بهداشت باروری شیوا علیزاده
مطب کارشناس ارشد مامایی ندا وطن پور
هیئت علمی دانشگاه آزاد رشت PHD بهداشت باروری مرضیه مسجودی
تربیت جنسی کودک رشت کارشناس مامایی لیدا دایی زاده
مرکز ناباروری کارشناس مامایی زهرا حیدری
هیئت علمی دانشگاه آزاد رشت PHD بهداشت باروری *مرجان اخوان امجدی
مرکز مشاوره کارشناس مامایی/ارشد روانشناسی مریم اباذریانی طهرانی
تهران ارشد مامایی فاطمه نامنی
دوره سکسولوژی گلستان کارشناس/ارشد روانشناسی سحر موسوی