نام و نام خانوادگی
هیئت علمی دانشگاه ازاد قم Phd بهداشت باروری *نرگس اسکندری
هیئت علمی دانشگاه آزادسمنان(تهران) Phd بهداشت باروری کتایون ارفعی
هیئت علمی دانشگاه آزاد رشت Phd بهداشت باروری مرضیه مسجودی
هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران Phd بهداشت باروری مرجان اخوان امجدی
بلوک زایمان ارشد بهداشت باروری فاطمه خلیلی
انجمن سلامت خانواده ،کارشناس خدمات درمانی ارشد مامایی جامعه نگر فهیمه گل بابایی
هیئت علمی دانشگاه آزاد رشت Phd بهداشت باروری معصومه پورمحسن
ساری کارشناس مامایی زهرا جمال لیوانی
هیئت علمی نیشابور Phd بهداشت باروری خوشه خالقی
بلوک زایمان کارشناس مامایی /ارشد نانوبیوتکنولوژی معصومه خوبانی