نام و نام خانوادگی
تهران ارشد روانشناسی *مریم گودرزی
مامای خانواده قم کارشناس مامایی/ارشد ژنتیک زهرا شکری
مطب کارشناس مامایی ندا وطن پور
  ارشد مشاوره مامایی مریم آراسته
  دانشجوی ارشد مامایی نیره رشتو
مطب دانشجوی ارشد مامایی فریناز رحیمی
  کارشناس مامایی/دانشجوی ارشد مدیریت خدمات بهداشت و درمان بیتا ریحانی
  دانشجوی ارشد مامایی خدیجه خراقانی
مرکز مشاوره دانشجوی ارشد مشاوره مامایی سما صفری
  کارشناس مامایی نسرین چارلنگ