ارشد مدیریت خدمات بهداشت  و درمان لیدا محمودی فرد
کارشناس مامایی، دانشجوی ارشد مدیریت

خدمات بهداشت و درمان

بیتا ریحانی
رییس انجمن علمی مامایی ایران phd *ناهید خداکرمی