نام و نام خانوادگی
رییس انجمن علمی مامایی ایران phd *ناهید خداکرمی
هییت علمی دانشگاه ازاد قم ارشد مامایی قانونی زهرا بزازبیسی
پایان نامه دکترا مسایل قانونی حرفه مامایی،هیئت علمی دانشگاه ازاد تهران Phd  بهداشت باروری اکرم پیمان
ارومیه لیلا کاظمی
یزد لیلا اسدی
تهران فرزانه فرهنگیان
کرج پروانه قائمی