با امتیاز بازآموزی

گروه هدف:

  • مامایی (همه مقاطع)
  • دکترای بیولوژی تولید مثل 
  • دکترای بهداشت باروری
  • مختصص طب سنتی

ثبت نام از طریق پروفایل سامانه آموزش مداوم پزشکی کشور به آدرس ‎ https://www.ircme.ir
شناسه : ۲۱۰۶۱۲