اسامی هیئت مدیره شعبه کردستان:
دکتر روناک شاهوی(ریاست انجمن)

لطیفه عزیزیان دبیر انجمن

الهام زهرایی مقدم خزانه دار

دکتر فرزانه طاهری
سروه پرنگ
سونیا بلوریان (بازرس)