اسامی هیئت مدیره شعبه اصفهان:

خانم دکتر محبوبه والیانی ریاست انجمن

خانم ناهید ابراهیمی اصل

خانم خاطره شهابی خزانه دار

خانم دکتر میترا ریحانی

خانم دکتر مهسا سادات موسوی

خانم پروین میردامادی