اعضای هیات مدیره انجمن علمی مامایی شعبه‏ استان گلستان :‏

‏رئیس هیات مدیره  : ‏ خانم دکتر الهام ادیب مقدم  

نایب رئیس :  ‏فاطمه رئیسیان 

‏خزانه دار : ‏هدیه سادات هاشمی

میترا ریحانی

سامیه غنا

بازرس :  خانم عصمت خنیا