متأسفانه بى اخلاقى و بدعتى که دیروز توسط رئیس یک انجمن گذاشته شد و در طى آن مدارک غیر قابل استناد به وزارت بهداشت و نظام پزشکى، صرفاً با هدف تخریب گروه هاى بظاهر رقیب ارسال شد و برخى کانال هاى مجازى نیز موضوع هاى کذب و غیر مستند بر علیه سایرین را با شادمانى نشر دادند، امروز دامن اعضاى بى عذر و تقصیر انجمن هاى زنان و مامایی و سایر گروه هاى پزشکى را گرفته است و تعارضات خودساخته درونى تبدیل به ورود تعزیرات و کارشناسان نظارتى به بدترین شیوه ممکن به مطب ها شده است.
انجمن علمى مامایى ایران ضمن محکوم کردن شیوه نظارت قهرى بر دفاتر کار مامایى و مطب هاى پزشکان، بارها بر رعایت حریم مطب هاى زنان و مامایى تأکید داشته و مجدداَ اعلام مى دارد ورود سرزده و تفتیش مکانى که در آن زنان باردار تحت مراقبت قرار دارند، نه تنها مغایر با اصول علمى و اخلاقى است، بلکه با ایجاد استرس و تشویش اذهان بیماران مى تواند تبعات ناگوارى براى زنان باردار و همراهان آنها بهمراه داشته باشد و اعتماد اجتماعى به پزشکان را که ضرورت مدیریت درمان بهینه بیمارى است، در معرض آسیب جدى قرار دهد.

وزارت بهداشت و دانشگاههاى علوم پزشکى براى ایفاى نقش سیاستگذارى و نظارتى خود به جاى استفاده از شیوه هاى مچ گیرى و مجرم انگارى که در تضاد با حقوق پزشک و بیمار است مى توانند با ارسال یک دستورالعمل استاندارد، رعایت موازین و اصول اخلاقى را به ارایه دهندگان خدمات پزشکى یادآوری کنند. بى شک در شرایط حال حاضر کشور و مشکلاتى که نظام سلامت با آن مواجه است ایجاد تشنج به هر شکل و شیوه اى براى جامعه و نظام سلامت نه تنها سودمند نخواهد بود بلکه مى تواند به مشکلات موجود دامن بزند.

  •  کسب مهارت زبان مناسب گفتگو با جامعه بزشکى اولین گام اعتبار بخشى و نظارت است، ضمن آنکه حل تعارضات بین حرفه اى نیز راهى جز بحث و گفتگوى ذینفعان و عمل به راهنما هاى بالینى وزارت بهداشت و پروتکل هاى درمانى ندارد.
  •  همه ما مى توانیم با کردار، پندار و گفتار نیک، خدمت به بیماران را در آرامش بیشترى ارایه دهیم.