توجه: تمامی دوره های بازاموزی انجمن مخصوص اعضا میباشد در صورت عدم عضویت ، امتیازات بازآموزی در سامانه آموزش مداوم ثبت نخواهد شد.