هشتگ های تولید خشم

آرامش، امید اجتماعی، تقویت روح همبستگی و احساس زندگی در هیاهوی خوش آهنگ و دلپذیر اجتماعی هویت می‌بخشد و فرهنگ می‌سازد و این دو که باشند ثروت‌آفرینی و عبور از تنگناهای اقتصادی آسان می‌نماید. چه شده است که این روز‌ها برخی فعالین فضای مجازی دانسته یا نادانسته تحقیر، ‌نفرت‌پراکنی قومیتی، منطقه‌ای، محلی، حرفه‌ای و اخیراً…

پیامد های نوزادی زایمان سزارین

دکتر مهتا-فاطمه بصیر- فوق تخصص نوزادان-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مهارت در انجام سزارین و انجام به موقع آن در موارد فوریت قطعا نقشی مهم در کاهش مرگ و افزایش امکان  بقا و سلامت نوزادان دارد. زایمان سزارین که می تواند “نجات دهنده” مادر و جنین باشد در سه دهه اخیر در کشور های توسعه…