تهران *کارشناس ارشد مامایی/عضو هیات علمی رویا غلامی
رشت کارشناس مامایی مهکامه حق شناس
رشت کارشناس مامایی گلناز خدادادی
کارشناس مامایی/ارشد نانوبیوتکنولوژی معصومه خوبانی
بندرترکمن کارشناس مامایی سحر شهنازی
کارشناس مامایی محبوبه سوداگر
اهواز ارشد مشاوره مامایی اشرف صیدالی