اعضای ‏ هیئت مدیره انجمن علمی مامایی شعبه‏ استان گیلان :‏

رئیس هیات مدیره  :‏ ‏خانم دکتر معصومه پور محسن 

نایب رییس: خانم حکیمه خوش آموز

دبیر: دکتر مرضیه مسجودی 

خزانه دار: خانم فاطمه شیرازی 

عضو: خانم غزاله دانیالی

بازرس :  ‏ سمیه رمضان نژاد