اعضای هیات مدیره انجمن علمی مامایی شعبه‏ استان چهار محال و بختیاری :‏

رئیس هیات مدیره : ‏خانم دکتر فرانک صفدری ده چشمه

‏ ‏ نایب رئیس : ‏خانم اکرم کرمی دهکردی

‏ خزانه دار :‏ ‏پرستو مانی

‏خانم صدیقه جمالی گندمانی

‏خانم فریبا پشتوار ‏

بازرس : ‏ خانم بتول قاعد امینی