اعضای هیات مدیره انجمن علمی مامایی شعبه‏ استان همدان :‏

هیات مدیره :  ‏خانم سامره قلیچ خانی ‏

نایب رئیس : ‏خانم مینو هامون 

خزانه دار ‌: خانم منیژه مجیدی‏ ‏ 

دبیر انجمن  :  ‏خانم زهرا جلالی

خانم‏ دکتر منصوره رفاهی‏

‏ بازرس انجمن : ‏خانم مژده عظیمی