اعضای ‏ هیئت مدیره انجمن علمی مامایی شعبه استان هرمزگان :

 رئیس هیات مدیره  :‏ ‏ خانم دکتر آسیه پرمهر یابنده

‏نایب رئیس : خانم مریم ثاقب رای

‏ خزانه دار :‏ خانم پرستو فرسا

‏خانم شیدا بدرخانی

‏خانم دکتر فاطمه دبیری

‏خانم مریم گلنام

‏خانم آزیتا کامجو

بازرس : ‏ خانم مهین رزاق پور