اعضای هیات مدیره انجمن علمی مامایی شعبه‏ استان خوزستان :‏

رئیس هیات مدیره :‏ خانم‏ دکتر مینا ایروانی 

نایب رئیس :‏ خانم‏ دکتر زهرا عباسپور  

خزانه دار : خانم حمیده یزدی زاده 

دبیر  : ‏ خانم معصومه یارعلی زاده ‏

خانم‏ دکتر ناهید جوادی فر

خانم‏ دکتر پروین عابدی 

خانم دکتر سیمین منتظری ‏