اسامی هیئت مدیره شعبه اهواز:
دکتر زهرا عباسپور
دکتر ناهید جوادی فر
دکتر پروین عابدی
دکتر مینا ایروانی
دکتر مژگان جوادنوری
خانم حمیده یزدی زاده
خانم مژگان حق پرست
خانم سمیه انصاری
خانم میترا تدین

دانلود pdf کامل اعضا