اعضای هیات مدیره انجمن علمی مامایی شعبه‏ استان یزد:‏

رئیس هیات مدیره  : ‏خانم دکترمهشید بکایی

نایب رئیس : خانم  ‏اعظم خوشبین 

دبیر : خانم‏ مریم محمدی

خزانه دار :  خانم مهناز امامی

خانم لیلا اسدی

خانم مریم اعلاکم

خانم فرخنده ملک ثابت

بازرس : خانم سپیده فیروز بخت