اسامی هیئت مدیره شعبه استان گلستان:

خانم رقیه حیدری
خانم رئیسیان
زینت زرگری
دکتر صدیقه مقسمی
خانم بهناز بسکی
خانم ندا بابایی
خانم فدایی
بازرس :خانم سامیه غنا