اعضای هیات مدیره انجمن علمی مامایی شعبه‏ استان البرز :‏

رئیس :‏ خانم شهرزاد ورعی

نایب رئیس : ‏خانم فخری اسماعیل کردی

خزانه دار : خانم سودابه قلی زاده

خانم کبری صفری

بازرس : خانم مریم چمن گشت