اعضای هیات مدیره انجمن علمی مامایی شعبه‏ استان آذربایجان شرقی :‏

رئیس هیات مدیره  : خانم مهین کمالی فرد

نائب رئیس : دکتر رقیه نوری زاده

دبیر : خانم فریده  اقدام پور

خزانه دار : خانم مریم ارشدی فر

خانم شهلا فعال سیاهکل

خانم ثمر اعظمی

خانم فریده رشتبری

بازرس : خانم رحیمه کهتری ‏