انجمن علمی مامایی ایران در سال ۱۳۸۰ تاسیس و در همین سال فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت های انجمن در حوزه های علمی است که اهداف آن ارتقای سطح علمی اعضای انجمن و جامعه مامایی کشور، ارتباط با مراکز علمی مامایی و دانشگاههای داخل و خارج کشور، برگزاری دورههای آموزشی در قالب برنامه های آموزش مداوم، انجام تحقیقات مرتبط، همکاری با وزارت بهداشت و سازمانها و انجمنهای گروه پزشکی و تدوین پروتکلهای خدماتی است.