نام و نام خانوادگیتاریخ ارسالعنوان مقاله
اعظم باقری اعظم۱۵ مرداد ۱۴۰۱بررسی عملکرد و آگاهی از وضعیت ریسک ابتلای فردی به سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
وحیده یزدی زاده۱۵ مرداد ۱۴۰۱بررسی راهبردهای موثر بر کاهش سزارین های غیر ضروری
Leila Mostofi۱۵ مرداد ۱۴۰۱evidence base practice Midwifery bereavement management in labor suite in Tehran hospital
فرزانه ظاهری۱۵ مرداد ۱۴۰۱بررسی دلایل عدم تمایل زنان و مردان ایرانی به فرزندآوری: مروری بر مطالعات موجود
داودی فریمانی سمانه۱۵ مرداد ۱۴۰۱بررسی عوامل تاثیرگذار بر تصمیم گیری زنان نخست زا درارتباط با روش ترجیحی ختم بارداری
سمانه داودی فریمانی سمانه۱۵ مرداد ۱۴۰۱بررسی تاثیر آموزش براساس مدل قصد رفتاری برمیزان مراجعات زنان جهت دریافت مراقبت های پیش ازبارداری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده
مهری کلهر۱۵ مرداد ۱۴۰۱The role of stem cells for the treatment of infertility
زهرا زمانیان۱۵ مرداد ۱۴۰۱علل افزایش سن ازدواج
زهرا زمانیان زمانیان۱۵ مرداد ۱۴۰۱علل افزایش سن ازدواج
فاطمه علیجانی۱۵ مرداد ۱۴۰۱فهم و تجربه زیسته بهبود یافتگان COVID-19 با داغ ننگ ناشی از ابتلا به آن وتاثیر آن بر سلامت خانواده: یک مطالعه IPA
مرادی حقگو سمیه۱۵ مرداد ۱۴۰۱Effec of health counseling on the vitality of pregnant women.
فاطمه علیجانی۱۵ مرداد ۱۴۰۱فهم و تجربه زیسته بهبود یافتگان COVID-19 با داغ ننگ ناشی از ابتلا به آن وتاثیر آن بر سلامت خانواده: یک مطالعه IPA
مرادی حقگو سمیه۱۵ مرداد ۱۴۰۱تاثیر مشاوره خودکارامدی بر شیردهی زنان نخست زا مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر همدان در سال ۱۳۹۶
سیده زهرا رضایی۱۵ مرداد ۱۴۰۱اثربخشی سبک زندگی تاجیک بر درمان ناباروری با ذخیره تخمدانی۰/۳۸ در خانم ۳۳ ساله
مریم نورآوران فیض آبادی۱۵ مرداد ۱۴۰۱تاثیر گیاه گل سنجد بر عملکرد جنسی زنان: مرور سیستماتیک
فرحناز عزیزی۱۵ مرداد ۱۴۰۱Comparison of the Effect of Written and Oral Feedback in Clinical Education on Satisfaction and Performance of Midwifery Students
فرحناز عزیزی۱۵ مرداد ۱۴۰۱تاثیر تمرینات تن آرامی بر قند خون ناشتا و فشار خون در زنان باردار دیابتی
صاحبه دادشاهی سارا نجیبی۱۵ مرداد ۱۴۰۱طب سنتی ایرانی در درمان ناباروری مردان و زنان: مروری نظام مند
صاحبه دادشاهی سارا نجیبی۱۵ مرداد ۱۴۰۱طب سنتی ایرانی در درمان ناباروری مردان و زنان: مروری نظام مند
آذین نیازی۱۵ مرداد ۱۴۰۱Relationship between demographic- obstetrics variables and quantitative adequacy index of prenatal care with preeclampsia
فرحناز عزیزی۱۵ مرداد ۱۴۰۱تاثیر تمرینات تن¬آرامی بر قند خون ناشتا و فشار خون در زنان باردار دیابتی
فلورا تاجیک۱۵ مرداد ۱۴۰۱اثربخشی اصلاح سبک تاجیک در درمان ناباروری با ذخیره تخمدان زیر نیم
فاطمه ذوالفقاری۱۵ مرداد ۱۴۰۱راهکارهای جوانی جمعیت و فرزند آوری
حمیده میرزائیان۱۵ مرداد ۱۴۰۱بررسی تاثیر مشاوره گروهی مجازی با رویکرد روانشناسی مثبت¬گرا بر شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان
ذوالفقاری فاطمه۱۵ مرداد ۱۴۰۱راهکارهای جوانی جمعیت و فرزند آوری
نام و نام خانوادگیتاریخ ارسالعنوان مقاله