روز جهانی ماما

پنجـم مـاه مـی مصـادف بـا ۱۵ اردیبهشـت، از سـوی سازمـان بهداشت جهانی و کنفدراسیون بین المللی مامایی به نام «روز جهانی ماما» نام گذاری شده است. برای اولین بار در سال ۱۹۸۰ این روز به عنوان روز جهانی ماما پیشنهاد و سپس از سال ۱۹۹۲ به صورت رسمی، به افکار عمومی جهان، اعلام شد. به…

پیامد های نوزادی زایمان سزارین

دکتر مهتا-فاطمه بصیر- فوق تخصص نوزادان-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مهارت در انجام سزارین و انجام به موقع آن در موارد فوریت قطعا نقشی مهم در کاهش مرگ و افزایش امکان  بقا و سلامت نوزادان دارد. زایمان سزارین که می تواند “نجات دهنده” مادر و جنین باشد در سه دهه اخیر در کشور های توسعه…