هشتگ های تولید خشم

آرامش، امید اجتماعی، تقویت روح همبستگی و احساس زندگی در هیاهوی خوش آهنگ و دلپذیر اجتماعی هویت می‌بخشد و فرهنگ می‌سازد و این دو که باشند ثروت‌آفرینی و عبور از تنگناهای اقتصادی آسان می‌نماید. چه شده است که این روز‌ها برخی فعالین فضای مجازی دانسته یا نادانسته تحقیر، ‌نفرت‌پراکنی قومیتی، منطقه‌ای، محلی، حرفه‌ای و اخیراً…