انتخابات انجمن علمی مامایی ایران اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸

انتخابات انجمن علمی مامایی ایران در تاریخ 19 اردیبهشت ماه 1398 برای اولین بار به صورت الکترونیک برگزار شد . این انتخابات که در تاریخ 19 اردیبهشت ماه سال 1398 آغاز شده بود به درخواست کمیته انتخابات با تمدید در ساعت 23:45 روز 23 اردیبهشت خاتمه یافت . از مجموع 1069 نفر عضو ثبت نام…

لیست اعضای دوره دیابت در بارداری

نامنام خانوادگینرگسمنصفی گهرراحلهمیرمجربیانثریاخلیلیفرحناززمانیسیده سعیدهصادقیمعصومهمنوچهریسارارجب پورشکیباعرب پشت مشهدفاطمهتأییدآرزوچاوشی خاتمیسانازجمشیدی گهروییAkramSedighe kereftiفرشتهرضاییصدیقهنوابیلیلاباباخانیفاطمهدشتی رحمت آبادیفرشتهمبارکشبنمخزلیاعظمخانمیرزاییمنصورهایزدینسرینصفریپریساهوشیارانفرحنازچینیطیبهحسین پورمریمحسنیزهرهسرابادانی تفرشیفاطمهصمدیسمیهاکبرپورآزیتاحیدریانزهرامظاهریزهرانوروزیمریمابن علیاکرمحاجی زادهفهیمهفرج پورناهیدفخیمالهامکلهریمرجانصفریمریمتفضلیاننوشیناسعدیساراکاظمی مبینرویاحسنیشهنازعلیخانیZibaMeykhoshهائیدهاحمدپورنوازشعلی صمیمیمریمعلی نقی پوررزیتانازل خسروشاهیمعصومه ساداتپور عسکریمهشیدبهرام پورنرجسحسن هیودیزهراشایان پورنجمهباقری سیراییزهراپورعبدالعلیثمینهکازریمرضیهنعیمافاطمهشایستهسروینترابیمینوشبختیاریهستیپور محمد رضای تجریشیفائزه الساداتموسویزهراحاتم آبادیفهیمهفرحیسارازهتاب آذرینرگسحسینیزهرازاهدیمریمنیک نفسلادنقجاوندزهراعباسیزهرااحمدی پیشکوهیروشنکدرخشانیالهامآقامحمدی دهقیفاطمهجبلیمیترارضازادهفرزانهعباس زادهاذرنوشمکوندیسانازجارچیفاطمهفخریالههتقی پور آراستهمریمپارسافاطرهعرب نوذریزهراطیبانطاهرهمنصوریرخسارهاکبرینیرهمهدی زادهآزادهعیسوند صادقیمنیجهجلالیپرستومعینیرویارایگان شلمانیمریمسید جعفریمعصومهامینی ماسولهلیلاشجاع قلیچیاعظم ساداتجزایریآزیتایارمحمدیسیده فتحیهصاحبىمحبوبهمحمودجانلورجامتانی کپوریسمیهرستمیمعصومهزرگریوحیدهجدیری علی اشرفیزینبسوریسانازعبداله پورماهروباقری شادفاطمهقاسمیسمانه ساداتبیان…

کنفرانس علمی یک روزه فشارخون در بارداری

کنفرانس علمی یک روزه فشارخون در بارداری برگزار کننده سازمان نظام پزشکی با همکاری انجمن علمی مامایی ایران با۴/۵ امتیاز بازآموزی زمان :جمعه ۱۷اسفند ۹۷ ساعت ۸صبح تا ۵عصر مکان: دانشگاه شهید بهشتی مرکزهمایش های بین المللی سالن خوارزمی جهت ثبت نام به آدرس سایت زیر مراجعه فرمایید http://www.ircme.ir/App_Web/(Guest)/Default.aspx?CenterID=226

⁣قابل توجه همکاران عزیز (استان هاى اصفهان، اردبیل، گلستان)

⁣قابل توجه همکاران عزیز استان هاى اصفهان، اردبیل، گلستان سایر همکاران هر چه سریع تَر امضاى الکترونیک خود را در سازمان نظام پزشکى ثبت و به سامانه بپیوندید جهت ارسال نسخه الکترونیک بیمار برای سازمان بیمه سلامت ایران از طریق سامانه جامع پزشکی مداریو، کافیست درمانگران محترم پس از ثبت نام در سامانه مداریو و…

کنفرانس علمی یک روزه تازه های غربالگری جنین و سونوگرافی در بارداری

کنفرانس علمی یک روزه تازه های غربالگری جنین و سونوگرافی در بارداری برگزار کننده سازمان نظام پزشکی با۴/۵ امتیاز بازآموزی هزینه ثبت نام: ۲۳۰۰۰تومان زمان: پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷ ساعت ۸صبح تا ۵عصر مکان:: دانشگاه شهید بهشتی مرکزهمایش های بین المللی سالن خوارزمی   جهت ثبت نام به آدرس سایت زیر مراجعه فرمایید http://www.ircme.ir/App_Web/(Guest)/Plan/List.aspx?CenterID=226&Status=New

دیدار دکتر ناهید خداکرمیدیدار دکتر ناهید خداکرمی با دکتر علیرضا رئیسی

دیدار دکتر ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران و رئیس انجمن علمى مامایى ایران با دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت ١٣٩٧/١٢/٠١

مشکلات ماماهاى شاغل در مراکز جامع سلامت و پایگاههای سلامت

مشکلات ماماهاى شاغل در مراکز جامع سلامت و پایگاههای سلامت در جلسه رئیس انجمن علمى مامایى ایران، نماینده ماماهاى شاغل در مراکز سلامت با معاون وزیر بهداشت با توجه به مکاتبات و تماس هاى مکرر ماماهاى شاغل در حوزه بهداشت، مشکلات مربوط به وضعیت حرفه اى و دغدغه هاى این عزیزان امروز ١٣٩٧/١٢/٠١ در یک…

لیست اعضای تریاژ و اورژانس در بارداری

نامنام خانوادگیموناپیک بربیانعبدالله پورمریمجعفری بهبهانیشکوفهاقاسیمریماسکندریعاطفهمالمیررویارضاییمرضیهمیریالهامحمداللهیبنفشهبابادیحدیثهسلطانی پریمیناشریفیارزوفرج اوغلیپریوشافرادی اسبقرانیساراکاظمی مبینثمینهکازریپریساهمایونیزهرهحاجی واحدیسیده فتحیهصاحبیمعصومهیوسفیفاطمهقاسمیمرضیههمایی ابیانهپروینمحمودزادهاقدسصوفینگارفعالصباحیدریآیداجباریشکیباعرب پشت مشهدزهرااحمدی پیشکوهیسمیهمحبی بیله درقمعصومهصداقتی کلیفرحنازجینیفاطمهبهرامیهماشفیع زادهفاطمهحاج منوچهریلیلا ساداتموچانیفرزانهشمسفاطمهایزدیزهرازاهدیفاطمهکمالجوسولمازسیفی کولانینیلوفرهوشیارحوراجعفریمعصومهاکبرزاده لالهفهیمهرشیدیناهیدفخیمنگارتاران جمفریباچرمچیشیدافارسیمریممخابریسمانه ساداتبیان معمارمنیژهسعادتیآیداخوشروسمیهیزدان یارزهرهرستم افشارنرگسمنصفی گهرسارااسمعیل زادهنوشینکریمیرزابهاری شرقطیبهپورحجتی