خانم مهین تفضلی ریاست انجمن
خانم زهرا عابدیان نایب رئیس انجمن
خانم الهام جنیدی دبیر انجمن

خانم دکتر مریم مرادی خزانه دار

خانم دکتر فتحی عضو هیئت مدیره

خانم دکتر الهام صباغ بازرس